Kullanıcı Verilerinin Korunması Kanunu - Cyprus Journey

Cyprus Journey olarak sitemizde kullanıcı verileri korunması kanunu uygulanmaktadır. Bizler ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil olmak üzere, şirketle ilgili tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun şekilde işlenerek, saklanmasına özen göstermekteyiz. Kişisel verileriniz aşağıda anlatılan şekilde mevzuatta belirlenen sınırlar dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işleme amaçlarını inceleyecek olursak, kişisel verileriniz şirketimizce sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine yönelik değişiklik gösterebilmesi ile beraber, şirketimizin tüm aktif birimleri tarafından toplanabilecektir. Bunun yanı sıra şirketimizin hizmetlerinden faydalanmak amaçlı çağrı merkezlerimizi, internet sayfamızı kullandığınızda, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak, sizlerin ihtiyaçlarına, beğenisine göre sizlere önermek, şirketimiz ile bağlantılı iş birliği içerisinde olan bireylerin hukuki ve ticari güvenliği için gerekli çalışmaların iş birimlerimizce yapılması, şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı ile toplanan tüm kişisel veriler KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerine göre belirtilen sınırlar içerisinde işlenecektir.

İşlenen bu veriler, şirketimizce sağlanan ürün ve hizmetlerden sizleri yararlandırmak için gerekli çalışmaların şirketimiz tarafından yapılması, şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin sizin tercihlerinize göre özelleştirilerek sizlere sunulması, şirketimizin ve iş birlikçilerinin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, değerlendirme süreçleri, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması şirketimiz ile bağlantılı tüm iş birlikçilere KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve hedefleri sınırlarında aktarılabilecektir.

Tüm kişisel verileriniz, her türlü sözlü yazılı ve dijital ortamda, önceden belirtmiş olduğumuz hedefler sınırında şirket olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kararlaştırılan yasal sınırlar dahilinde sunulabilmesi ve bu doğrultuda şirketimizin sözleşme ve yasadan kaynaklanan zorunlulukları tam bir şekilde yerine getirmeyi  hedefler. Hukuki nedenle toplanan kişisel veriler KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen hedeflerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel veri sahiplerinin KVKK’nın 11. Maddesine göre aşağıda bulunan hakları mevcuttur.

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  6. KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  9. KVKK’nın 13. maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

KVKK herhangi bir yöntem belirtmediği için, başvurunuzu KVKK gereğince yazılı şekilde şirketimize iletmeniz gerekmektedir.